Curso Mayo 2018 – Juez de Tribunal de Taiji Quan FEKM